Lună: aprilie 2011

Licitatie

Consiliul Judeţean Braşov a lansat, pe Serviciul Electronic de Achiziţii Publice, licitaţia pentru selectarea investitorului care va realiza Aeroportul Internaţional „Iosif Şilimon”, de la Ghimbav.

Ofertele trebuie depuse până la data de
1 iunie
, valoarea contractului fiind de aproximativ 85 de milioane de euro (inclusiv TVA).

Contractul ar trebui încheiat în jurul datei de 1 august.


Licitaţia pentru
construcţia pistei şi a terminalului

Documentatie: documentatie_aeroport_brasov.rar

Termen limita: 01-06-2011

Concesionare numarul 1966/13.04.2011

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 500007 , Romania , Punct(e) de contact: Iordan Emilia , Tel. 0268/410777/221 , Email: investitii@judbrasov.ro , Fax: 0268/472305 , Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
– Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
PROIECTARE, EXECUTIE SI OPERARE AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV-GHIMBAV „IOSIF SILIMON”
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: GHIMBAV, JUD BRASOV, ROMANIA
Codul NUTS: RO122 – Brasov

II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Concesionarea lucrarilor si serviciilor privind finantarea, proiectarea, executia, operarea si intretinerea Aeroportului
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
45230000-8 – Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
45235100-4 – Lucrari de constructii de aeroporturi (Rev.2)
63731000-2 – Servicii de exploatare a aeroporturilor (Rev.2)

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Concesionarul va trebui sa asigure finantarea, proiectarea, construirea, operarea si intretinerea Aeroportului
Valoarea estimata fara TVA: 68,925,000 Moneda: EUR
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, Certificat privind impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificatul constatator. Persoanele juridice straine vor depune documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (original sau in copii conform cu originalul, insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara. Cerinte minime:a. cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie de minimum 70 mil. Euro sau echivalentul sumei in lei Bilantul contabil si contul de profit si pierderi, precum si raportul de audit financiar pentru 2007,2008,2009 sau orice alte documente care sa ofere o imagine fidela a situatiei financiare si economice pentru ultimii trei ani (2007, 2008, 2009).Documente edificatoare (extrase de cont, linii de credit deja disponibile si negrevate de datorii, scrisoare de garantie bancara/scrisoare de intentie a finantarii investiei cu exceptia contributiei proprii a candidatului, etc.) privind asigurarea finantarii proiectarii,constructiei aeroportului(original)
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor servicii de proiectare (PT si DDE) realizate in ultimii 3 ani .Cerinte minime:1A. (i) 1 aeroport civil certificat de autoritatile aeronautice cu o capacitate de minim 600.000 de pasageri sau (ii) a proiectat modernizare/extinderea unui aeroport civil certificat de autoritatile aeronautice. 1B. candidatul detine certificat de autorizare valabil emis de AACR sau autoritati internationale echivalente pentru inginerie, proiectare si verificare de proiecte in domeniul aeronautic (copie conform cu originalul) 2.Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani:cerinte minime: 2A. candidatul a executat in ultimii 5 ani: (i) lucrari de constructii si instalatii din domeniul aeroportuar la cel putin 1 aeroport civil, lucrari in valoare de 25 mil euro sau(ii) lucrari de extindere si/sau modernizare pentru cel putin 1 aeroport, realizand activitatilucrari de constructii si instalatii specifice aeroportuare. 2B. candidatul detine certificat de autorizare valabil emis de AACR sau autoritati internationale echivalente pentru executie, reparatii, intretinere si/sau modernizari in domeniul aeroportuar (copie conform originalul ) 3.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 5 ani in domeniul exploatarii/operarii si intretinerii de aeroporturi civile.Cerinte minime: 3A. candidatul a realizat sau realizeaza in prezent operarea unui aeroport cu o capacitate de procesare de minimum 600 mii de pasageri pe an. si 3B. candidatul detine certificat de autorizare valabil emis de AACR sau autoritati internationale echivalente pentru intretinere, respectiv operare de aeroporturi (copie conform cu originalul) – Lista cu personalul cheie propus.Personalul cheie trebuie sa aiba cel putin 5 ani de experienta si calificari relevante de natura similara.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune candidatul (original) .Certificatul ISO 9001-2000 sau echivalent ( copie conform cu originalul).Certificatul ISO 14001/2005 sau echivalent ( copie conform cu originalul). Sanatate si protectia muncii.

Sectiunea IV: PROCEDURA

IV.1) Criterii de atribuire
1.Valoare investitiei -25p,2.Conceptul structural -25p,3.Plan de operare -20p,4. Protectia mediului-5p, 5. Durata de realizare – 15 p, 6. Valoarea de participare in compania de proiect -10 p
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 01.06.2011 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana

IV.3) Tipul procedurii
Dialog competitiv

Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare

VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.STAVROPOLEUS, nr.6, SECTOR 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 0213104641 , Email: office@cnsc.ro

Organismul compentent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.STAVROPOLEUS, nr.6, SECTOR 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 0213104642

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: B-dul EROILOR, NR.5 , Localitatea: BRASOV , Cod postal: 500007 , Romania , Tel. 0298410777 , Email: office@judbrasov.ro , Fax: 0268472305

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2011 13:24